سال دوم، شماره سوم، تابستان 1390، صفحه 83 ـ 96

Ma'rifat-i Ākhlaqī, Vol.2. No.3, Summer 2011

احمدحسين شريفی*

چكيده

اخلاق كاربردی، از دانش‌های نوپديد است. هر چند در عالم غرب منابع متعددی با عنوان «اخلاق كاربردی» تدوين شده است، امّا به نظر میرسد هنوز تعريف دقيقی از اين شاخه علمی ارائه نشده است. از اين‌رو، بسياری از خوانندگان آن را با موضوعاتی همچون اخلاق عملی، اخلاق حرفه‌ای، اخلاق موضوعی و امثال آن خلط میكنند. در اين مقاله سعی شده است، ضمن ارائه تعريفی دقيق از اين علم، ابعاد سلبی و ايجابی، حدود و ثغور آن و همچنين ارتباط اخلاق كاربردی با موضوعاتی همچون فرااخلاق و اخلاق هنجاری را روشن نماييم. در مجموع، به نظر میرسد اين اخلاق كاربردی با دانش‌ها و مسائلی همچون اخلاق هنجاری، علم اخلاق، اخلاق عملی1، اخلاق موضوعی و امثال آن متفاوت است. اخلاق كاربردی عبارت است از: كاربست مبانی و معيارهای ارزش‌داوری اخلاقی، كه مبانی ارزش‌داوری در فرااخلاق و معيارهای ارزش‌داوری در اخلاق هنجاری مورد بحث قرار میگيرند.