چیستی محبت متقابل خداوند و انسان

عنوان نشریه: 
اخلاق :   تابستان 1391 , دوره  2 , شماره  6 ; از صفحه 11 تا صفحه 38

نویسندگان: 
اكبرنژاد مهدی, رستمی حسین
چکیده: 
محبت که می توان وجود آن را امری وجدانی دانست، برگرفته از شناخت و فرع بر آن است. مادامی که شناخت نباشد، محبتی نیز متصور نیست. به یقین محبت به خدای تعالی و دوستی خداوند با انسان که ارزشمندترین و متعالی ترین نوع از محبت است، بر همین اصل مبتنی است. جایگاه این دوستی تا بدانجاست که غایت کمال بنده تلقی می شود. در پژوهش پیش رو به معنای محبت، واکاوی حقیقت حب و بغض خداوند به بندگان خود، محبت در قرآن و اقسام و اسباب آن، نشانه های محبت انسان به خداوند متعال و موانع این محبت توجه شده است. روش این پژوهش، روشی تحلیلی توصیفی است و با استفاده از ابزار کتابخانه ای انجام شده است.

 
www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=217580