کارگاه مشاوره اخلاقی

برگزاری کارگاه مشاوره اخلاقی

با حضور استاد آقا تهرانی

موضوع : آسیب شناسی مشاوره های اخلاقی

و

با حضور استاد موسوی نسب کرمانی

موضوع : رعایت تفاوتها زن و مرد در روابط بین فردی

 

تاریخ برگزاری کارگاه : 1396/11/7

محل برگزاری : مرکز تربیت مربی اخلاق موسسه امام خمینی (ره)