اخلاق و رسانه

سال اوّل، شماره سوم، تابستان 1389، ص 119 ـ 143

محمد فولادی*

چكيده
ارتباط ميان اخلاق و رسانه و نحوه تعامل آنها از جمله موضوعات محوری است كه در چند دهه اخير اذهان محقّقان را به خود معطوف داشته است. امروزه تعامل ميان اين دو واقعيّت، دو متن، دو نهاد و دو عنصر فرهنگی و تكنولوژيكی، دست ‏مايه بررسی ‏های علمی و تأمّلات محقّقانه واقع شده و نقطه تلاقی‏ اين دو، از منظرهای گوناگون جامعه ‏شناسی، جامعه‌شناسی و دانش ارتباطات، اخلاق، فرهنگ و...مورد بحث و مداقّه قرار گرفته است. اين تعامل، با چرخه سوم يعني «فرهنگ» نيز رابطه دارد. در واقع، فرهنگ بستر وقوع انواع ارتباط، از جمله ارتباط اخلاق و رسانه است. دو مفهوم تركيبی پربسامد «اخلاق رسانه ‏ای» و «رسانه اخلاقی» از رهگذر توجه به نحوه تعامل اخلاق و رسانه پديد آمده ‏اند.
اين مقال با رويكرد تحليلی، نظری به بررسی اخلاق رسانه و چگونگی تعامل آن دو میپردازد.

 

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
دانلود مقاله 39.9 کیلوبیت [12 بار دانلود]38.98 کیلوبایت
موضوع سایت رویش: