اخلاق اداری از دیدگاه امام علی (علیه السلام)مقدمه:
پس از حمد خدا و درود بر پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله)، بمن از تو خبر کاری رسیده که اگر کرده باشی پروردگارت را به خشم آورده ،امام و پیشوایت را نا فرمانی نموده ،امانت خود را خوارگردانیده ای
« در کارت خیانت کرده و دیگر لیاقت حکم رانی نداری»
بمن رسیده است که تو زمین را برهنه کرده ای «محصول اشجار وزراعات را برای خود برده و چیزی به رعیت نداده ای» پس هر چه زیر دو پایت بوده گرفته،و آنچه در دو دستت بوده خورده ای

معيارهای اخلاق حرفه‌ای كارگزاران در نظام مديريت شايسته

سال نهم، شماره اول، پياپي 23، بهار و تابستان 1397

سيداحمد حبيب‌نژاد / استاديار گروه حقوق عمومی و بين‌الملل پرديس فارابی، دانشگاه تهران      a.habibnezhad@ut.ac.ir
زهرا عامری / استاديار گروه حقوق دانشگاه بجنورد      z.ameri@ub.ac.ir
 
چکيده

اخلاق رانندگی

سال دوم، شماره دوم، بهار 1390، صفحه 105 ـ 123

Ma'rifat-i Ākhlaqī, Vol.2. No.2, Spring 2011

حسين اترك*

چكيده

اين مقاله به روش تجربی به بحث و بررسی درباره اصول اخلاق كاربردی در رانندگی میپردازد. بخشی مربوط به مشاهدات تجربی از بداخلاقیهای رانندگان و نقض اصول اخلاقی توسط آنان، بخشی ديگر با روش توصيفی- تحليلی به تبيين و تحليل اصول اخلاق كاربردی در رانندگی برای اصلاح اين بداخلاقیها، پرداخته‌ است.

صفحه‌ها

اشتراک در اخلاق صنفی