لزوم محرمانه نگهداشتن اطلاعات ژنتيکی افراد بشر

نویسندگان:  ميلانی فر عليرضا, آخوندی محمدمهدی
 
 * پژوهشكده ابن سينا، جهاد دانشگاهی
 
چکیده: 

امروزه بسياری از اطلاعات پزشکی افراد جنبه پيشگويانه دارد که در صدر اين بخش از اطلاعات بايد به يافته های ژنتيک افراد اشاره کرد. بحث در اطلاق و تقييد رازداری پزشکي لازم آمده و به نظر نگارندگان بايد برای اين منظور تمهيدات قانونی و ضمانت اجراهای لازم انديشيده شود تا دستيابی به اطلاعات ژنتيک، افراد را به شهروندان درجه دوم و سوم مبدل نسازد و به تحديد تمام يا قسمتی از حقوق انسانی، قانونی و عرفی آنان منجر نگردد.
نويسندگان اين مقاله سعی دارند با احصای موارد لزوم افشاسازی اسرار پزشکی و ژنتيک افراد از اطلاق محرمانه بودن بر کليه اطلاعات مذکور دفاع نموده و امکان تحديد اين رازداری به وسيله قانون يا عرف را جز در موارد رضايت منجز فرد مربوطه و لزوم حفظ جان انسان رد نمايند.

 
منبع : نشریه اخلاق در علوم و فناوری :   بهار و تابستان 1386 , دوره  2 , شماره  2-1 ; از صفحه 43 تا صفحه 48 .
http://www.sid.ir/FileServer/JF/70913860206

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
دانلود مقاله 188.6 کیلوبیت [1 بار دانلود]184.15 کیلوبایت
موضوع: