اخلاق فضيلت محور در رسانه (مطالعه موردی خبر و خبررسانی)


نویسندگان:  اكبری رضا*, روحانی محمدرضا
 
 * گروه فلسفه و كلام، دانشكده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق(علیه السلام)
 
چکیده: 

صفحه‌ها

اشتراک در اخلاق صنفی