منشور اخلاق حرفه ای در رسانه ها

نویسندگان:  ببران صديقه, خانيكی هادی, آطاهريان محبوبه*
 
 * گروه ارتباطات اجتماعی- روزنامه نگاری، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
 
چکیده: 

صفحه‌ها

اشتراک در اخلاق صنفی