رابطه رهبری و زمينه اخلاقی با تعهد عاطفی: نقش ميانجی گر حمايت سازمانی ادراک شده

نویسندگان:  ظهیری آزیتا, بابامیری محمد*, ابویی مهریزی محسن, صباغ یوسف
 
 * مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، گروه ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 

نقش ابعاد فضای اخلاقی سازمان در پيش بينی رضايت شغلی معلّمان

نویسندگان:  رحمانی زاده داوود, جعفری ثانی حسین, داوودنیا سارا*
 
 * گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد
 
چکیده: 

نقش هويت يابی و باورهای اخلاقی کارکنان در نتايج عملکردی رهبری اخلاقی

نویسندگان:  تقی زاده هوشنگ*, سلطانی فسقندیس غلامرضا
 
 * گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 
چکیده: 

اخلاق حرفه ای و رابطه آن با ويژگی های جمعيّت شناختی در کتابداران

نویسندگان:  زارع ملیحه*, افشار ابراهیم
 
 * گروه کتابداری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

رابطه فناوری اطلاعات با فساد اداری: نقش وجدان کاری به عنوان يک اصل اخلاقی

نویسندگان:  هادوی نژاد مصطفی*, جاوید زهرا
 
 * گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی عصر (عج)
 
چکیده: 

پيش بينی بی اخلاقی و فساد مالی با توجه به اعتماد اجتماعی در حرفه حسابرسی

نویسندگان:  خسروآبادی طاهره*, بنی مهد بهمن
 
 * گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 
چکیده: 

پيش بينی ادراک امنيّت شغلی و اعتماد سازمانی، از طريق رهبری اخلاقی و پايبندی به قرارداد روانشناختی

نویسندگان:  خلاوه الهام, مهداد علی*
 
 * گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)
 
چکیده: 

صفحه‌ها

اشتراک در اخلاق صنفی