اخلاق در پژوهش های زيست پزشكی بر روی آزمودنی های انسانی

نویسندگان:  حاجی فرجی مجید*
 
 * انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی كشور، دانشكده تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
 
چکیده: 

اخلاق در پژوهش های زيست پزشكی بر روی آزمودنی های انسانی

نویسندگان:  حاجی فرجی مجید*
 
 * انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی كشور، دانشكده تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
 
چکیده: 

صفحه‌ها

اشتراک در اخلاق صنفی