تحليل اخلاق سازمانی كاركنان با استفاده از الگوی دايره اخلاق

نویسندگان:  الواني سيدمهدي, حسن پور اكبر*, داوري علي
 
 * گروه مديريت دولتي، دانشکده مديريت و حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي، قزوين
 
چکیده: 

بررسی اثرات رفتارهای غيراخلاقی مديران در سازمان

نویسندگان:  گل پرور محسن*, حسین زاده خیراله, آقایی اصغر
 
 * گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

بررسی تاثير ارزشهای اخلاق شرکتی بر درک مديريت سود

نویسندگان:  اعتمادی حسین, فرزانی حجت اله*, غلامی حسین آباد رضا, ناظمی اردكانی مهدی
 
 * گروه حسابداری، دانشكده علوم اقتصادی، تهران، ایران
 
چکیده: 

نقش ارزش های اخلاقی و رهبری اخلاق مدار بر كاهش تنش شغلی كاركنان

نویسندگان:  نیری شیرین*, گل پرور محسن, مهداد علی
 
 * گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اصفهان، ایران
 
چکیده: 

تاثير اخلاق کسب و کار بر مسووليت اجتماعی بنگاه

 


نویسندگان:  تقی زاده هوشنگ*, سلطانی فسقندیس غلامرضا
 
 * گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز
 
چکیده: 

صفحه‌ها

اشتراک در اخلاق صنفی