جغرافيای پزشکی، پيوند اخلاقی انسان با محيط زيست

نویسندگان:  اسماعيلی پژمان*
 
 * گروه جغرافيا، دانشكده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقيقات، تهران


 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

 

اخلاق سردبيری

نویسندگان:  خوانساری جيران*, آهنگری فرشته
 
 * گروه كتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه قم
 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.


 منبع : نشریه اخلاق در علوم و فناوری: زمستان 1390 , دوره  6 , شماره  4 ; از صفحه 1 تا صفحه 8 .
http://www.sid.ir/FileServer/JF/70913900406

بررسی عوامل موثر بر نگرش اخلاقی دانشجويان مديريت

نویسندگان:  حسن قلی پور طهمورث, دهقان نيری محمود*, ميرمهدی سيدمهدی
 
 * گروه مديريت، دانشکده مديريت و حسابداری، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

لطفاً جهت مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.
 

منبع : نشریه اخلاق در علوم و فناوری : زمستان 1390 , دوره  6 , شماره  4 ; از صفحه 63 تا صفحه 74 .


http://www.sid.ir/FileServer/JF/70913900407

منشور اخلاقی سلامت ده آيين پزشکی در حرمت پزشک، منزلت بيمار، سلامت جامعه

نویسندگان:  فرهود داريوش*
 
 * دانشکده بهداشت، دانشکده علوم پزشکی تهران، کلينيک ژنتيک تهران
 
چکیده: 

لطفاً جهت مشاهده چکيده به متن کامل (pdf) مراجعه فرماييد.

 
منبع : نشریه اخلاق در علوم و فناوری :   بهار 1391 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 5 .

رابطه جنسيت با اخلاق حرفه ای در جامعه دانشگاهی و حرفه حسابداری

نویسندگان:  حجازی رضوان*, مسافری جنت
 
 * گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء
 
چکیده: 

لطفاً جهت مشاهده چکيده به متن کامل (pdf) مراجعه فرماييد.

 
منبع : نشریه اخلاق در علوم و فناوری :   بهار 1391 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 40 تا صفحه 47 .

اولويت بندی ارزش های فردی پرستاران

نویسندگان:  عريضی سامانی سيدحميدرضا, عسكری آزاده*, نوری ابوالقاسم
 
 * مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
چکیده: 

لطفاً جهت مشاهده چکيده به متن کامل (pdf) مراجعه فرماييد.

 

منبع : نشریه اخلاق در علوم و فناوری : بهار 1391 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 81 تا صفحه 88 .

رابطه بين ارزش های فردی و نيات اخلاقی حسابرسان

نویسندگان:  بنی مهد بهمن, بيگی هرچگانی ابراهيم*
 
 * گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مديريت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقيقات، تهران
 
چکیده: 

لطفاً جهت مشاهده چکيده به متن کامل (pdf) مراجعه فرماييد.

 
منبع : نشریه اخلاق در علوم و فناوری: زمستان 1391 , دوره  7 , شماره  4.


http://www.sid.ir/FileServer/JF/70913910404

اخلاق حرفه ای اعضای هيات علمی و رابطه آن با کيفيت آموزش عالی

نویسندگان:  قنبری سيروس*, اردلان محمدرضا, بهشتی راد رقيه, سلطانزاده وحيد
 
 * گروه علوم تربيتی، دانشکده ادبيات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سينا همدان
 
چکیده: 

صفحه‌ها

اشتراک در اخلاق صنفی