اخلاق كار و وجدان كار در كارآفرينی

نویسندگان:  خانی جزنی جمال*
 
 * گروه فرهنگ و فناوری، سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران
 
چکیده: 

ارزشهایی چین اخلاق، وجدان،‌ تعهد، مسوولیت پذیری و ... در تبدیل اندیشه نوبه محصول و ارایه آن به بازار چون واكنشگر در معادلات شیمیایی، عمل می نمایند و سبب می شوند تا فرآیند كارآفرینی تحت تاثیر این عوامل در مدتی كوتاه تر به نتیجه برسد. از سوی دیگر موجب جلب اعتماد جامعه كارآفرین و گروه كارآفرینی در راستای آینده نگری و عملیاتی كردن اندیشه های جدید خواهد شد. این ارزشها در تعامل با عوامل اقتصادی و فرهنگی كارآفرینی كه اساس آن نیز به شمار می روند، سبب اعتماد بیشتر گروههای درگیر فضاهای مذكور و نیز جامعه می شود و به حد نهایی خود یعنی ایثار كارآفرین وگروه كارآفرینی می رسد. در این حال، به دلیل افزایش اعتماد به كارآفرین و گروه كارآفرینی و نیز تلاش مضاعف آنان در سایه ارزشهای اخلاقی، توسعه اقتصادی و فرهنگی جامعه،‌ امری قطعی و اجتناب ناپذیر است. توزیع عادلانه درآمد، افزایش سرمایه گذاری و تمامی عوامل اقتصادی و اجتماعی به طور غیرمستقیم دستخوش این ارزشها می شوند.
نتیجه گیری: این مقاله ضمن معرفی زوایای اخلاق و وجدان كاری و تبیین مفهوم كارآفرینی، درصدد آشكار نمودن نقش ارزشهای مذكور در پدیده كارآفرینی است.

 
منبع :

نشریه اخلاق در علوم و فناوری :   پاییز و زمستان 1387 , دوره  3 , شماره  4-3 ; از صفحه 91 تا صفحه 96 .

 

http://www.sid.ir/FileServer/JF/70913870411