بحثی پيرامون اصل عدالت در اخلاق پزشکی

نویسندگان:  آرامش كيارش*
 
 * مرکز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

يکی از مهم ترين موضوعاتی که در اخلاق پزشکی مطرح و قابل پرداختن است و مسأله روز سلامت کشور را شامل می شود، موضوع تخصيص بودجه های کلان سلامت و پيشگيری از بيماری و اصلاح تعيين کننده های اجتماعی سلامت است. عدالت در رابطه با سلامت، در مفهوم امروزين خود، نه فقط تخصيص منابع درمانی به بيماران، بلکه تامين شرايطی برای زندگی تمام مردم است که آنها را تا حدّ ممکن بر مدار سلامت و دور از بيماری نگاه دارد. در اين مقاله ضمن توضيح دو پارادايم پزشکی و اجتماعی عدالت در اخلاق زيستی، پرداختن به موضوع عدالت در سلامت از منظری که در پارادايم اجتماعی به آن نگريسته می شود، بعنوان حلقه مفقوده ادبيات اخلاق پزشکی در سطح جهان و بويژه در زبان فارسی مطرح شده و به شرح اين نکته پرداخته شده است که اگر قرار است اخلاق پزشکی در جهت تامين و ارتقای سلامت جامعه گام بردارد، بايد در کنار موضوعات ديگر، نگاهی جدی به موضوع سلامت عمومی داشته باشد و اين عرصه ای است که در آن هيچ اصلی مانند اصل عدالت راهگشا و جهت بخش نيست.

 
منبع : نشریه اخلاق در علوم و فناوری :   پاييز و زمستان 1386 , دوره  2 , شماره  4-3 ; از صفحه 5 تا صفحه 10 .

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
دانلود مقاله 126.9 کیلوبیت [1 بار دانلود]123.9 کیلوبایت
موضوع: