معيارهای اخلاق حرفه‌ای كارگزاران در نظام مديريت شايسته

سال نهم، شماره اول، پياپي 23، بهار و تابستان 1397

سيداحمد حبيب‌نژاد / استاديار گروه حقوق عمومی و بين‌الملل پرديس فارابی، دانشگاه تهران      a.habibnezhad@ut.ac.ir
زهرا عامری / استاديار گروه حقوق دانشگاه بجنورد      z.ameri@ub.ac.ir
 
چکيده
موازين و معيارهای اخلاق حرفه‌ای، يک الگو و سرمشق واضح از رفتار درست حرفه‌ای پيش روی کارگزاران است که به کارگزاران و فعالان نظام اداری کمک میكند در انجام وظايف خود از اين الگو استفاده کنند و راه درست را برگزينند. رعايت اين معيارها در هر نظام اداری شايسته، امری لازم و ضروری است. برای داشتن هويت اسلامی رفتار حرفه‌ای، مناسب است به شايسته‌ترين نظام اداری اسلامی، يعنی حکومت علوی توسل جست. پرسش اصلی آن است که در حکومت علوی به‌عنوان شايسته‌ترين نظام حکومتی پس از پيامبر، رعايت چه موازينی از اخلاق حرفه‌ای به سبب تصدی مناصب حکومتی و کارگزاری مورد تأکيد بوده است؟ هدف آن است که با شناسايی معيارهای اخلاقی حاکم بر رفتار کارگزاران در نظام شايسته علوی، قواعد حاکم بر رفتار کارگزاران و مديران در نظام‌ها و ساختارهای اداری ديگر را بر همين اساس بنا نهاد و به يک نظام اداری مطلوب در چارچوب انديشه اسلامی دست يافت. اين پژوهش يک مطالعه توصيفی و تحليلی است و نتايج آن نمايانگر آن است که رعايت موازين اخلاقی در حکومت علوی، در چهار بخش معيارهای کلی حاکم بر رفتار کارگزاران، معيارهای حاکم بر وظايف کارگزاران در برابر مردم، در برابر مقام مافوق و در مقابل کارکنان تحت مديريت، قابل شناسايی و تبيين است.
 

برای دسترسی به متن کامل این مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید: 

http://marefateakhlagi.nashriyat.ir/node/234

موضوع: