معیارهای اخلاق حرفه‌ای كارگزاران در نظام مدیریت شایسته (در پرتو اندیشه علوی)

سال نهم، شماره اول، پیاپی 23، بهار و تابستان 1397

سیداحمد حبیب‌نژاد / استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل پردیس فارابی، دانشگاه تهران      a.habibnezhad@ut.ac.ir
زهرا عامری / استادیار گروه حقوق دانشگاه بجنورد      z.ameri@ub.ac.ir
دریافت: 15/9/96 - پذیرش: 13/2/97
چکیده
موازین و معیارهای اخلاق حرفه‌ای، یک الگو و سرمشق واضح از رفتار درست حرفه‌ای پیش روی کارگزاران است که به کارگزاران و فعالان نظام اداری کمک می‌كند در انجام وظایف خود از این الگو استفاده کنند و راه درست را برگزینند. رعایت این معیارها در هر نظام اداری شایسته، امری لازم و ضروری است. برای داشتن هویت اسلامی رفتار حرفه‌ای، مناسب است به شایسته‌ترین نظام اداری اسلامی، یعنی حکومت علوی توسل جست. پرسش اصلی آن است که در حکومت علوی به‌عنوان شایسته‌ترین نظام حکومتی پس از پیامبر، رعایت چه موازینی از اخلاق حرفه‌ای به سبب تصدی مناصب حکومتی و کارگزاری مورد تأکید بوده است؟ هدف آن است که با شناسایی معیارهای اخلاقی حاکم بر رفتار کارگزاران در نظام شایسته علوی، قواعد حاکم بر رفتار کارگزاران و مدیران در نظام‌ها و ساختارهای اداری دیگر را بر همین اساس بنا نهاد و به یک نظام اداری مطلوب در چارچوب اندیشه اسلامی دست یافت. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و تحلیلی است و نتایج آن نمایانگر آن است که رعایت موازین اخلاقی در حکومت علوی، در چهار بخش معیارهای کلی حاکم بر رفتار کارگزاران، معیارهای حاکم بر وظایف کارگزاران در برابر مردم، در برابر مقام مافوق و در مقابل کارکنان تحت مدیریت، قابل شناسایی و تبیین است.
 

متن کامل این مقاله را از لینک زیر دریافت نمایید:

http://marefateakhlagi.nashriyat.ir/node/234

 

 

موضوع سایت رویش: