بررسی تطبيقی اخلاق كشاورزی در اسلام و غرب

 

علی رمضانی1- / سيدمحمود نبويان2-

چكيده

اين نوشتار، با رويكرد تحليلی و بررسی اسنادی به بررسی مسائلی میپردازد كه از نظر اخلاقی در حوزه كشاورزی، به ويژه كشاورزی صنعتی مطرح است. پس از تعريفی كوتاه درباره اخلاق كاربردی و اخلاق كشاورزی، به روابط چهارگانه انسان با خدا، انسان با خود، انسان با جامعه و انسان با طبيعت اشاره شده است. در ادامه، با بيان جايگاه و اهميت كشاورزی در جوامع امروزی، به برخی نارسايیها و «مسائلي» اشاره میشود. كه كشاورزی صنعتی امروزی به وجود آورده است. در پايان، به صورت تطبيقی و از منظر اخلاقی مسائل و مشكلات كشاورزی در اسلام و غرب مورد بازكاوی و بررسی قرار گرفته است.

 

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
دانلود مقاله 46.4 کیلوبیت [2 بار دانلود]45.31 کیلوبایت
موضوع: