بررسی تطبيقی اصل آزادی و اصل امر به معروف و نهی از منكر

سال هشتم، شماره دوم، پياپی 22، پاييز و زمستان 1396

علی احمدی امين / دانشجوی دكتری فلسفه اخلاق تطبيقی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره)         ali_20750@yahoo.com

 

چکيده

ليبرال‌ها در يک نگاه، به دو دسته طرفداران آزادی مثبت و طرفداران آزادی منفی تقسيم میشوند. اصل آزادی اخلاقی در انديشه ليبراليسم با برخی از اصول اخلاقی اسلام نظير امر به معروف و نهی از منکر ناسازگار است. از اين جهت مقايسه اين دو اصل بحث‌برانگيز است. هدف اين پژوهش، که به روش تحليلی و رويکرد تطبيقی انجام شده، بررسی تطبيقی اصل آزادی با اصل امر به معروف و نهی از منكر میباشد. تطبيق دو اصل مذکور حاکی از آن است که پذيرش اصل امر به معروف و نهی از منکر نه تنها به دليل ابتنا بر مبانی متقن عقلی از جمله واقع‌گرايی اخلاقی بر اصل آزادی ترجيح دارد، بلکه به جهت مبرّا بودن از اشکالات وارد بر اصل آزادی، از آن برتر است.

 

برای دانلود فایل کامل این مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://marefateakhlagi.nashriyat.ir/node/223