بررسی دلایل موافق و مخالف ایثارگری مالی براساس آموزه های اخلاقی قرآن و احادیث

 عنوان عربی: (استدلالات المؤيدين والمعارضين للايثار المالي في ضوء التعاليم الأخلاقية للکتاب والسنّة)
عنوان نشریه: 
پژوهش نامه اخلاق :   پاییز 1394 , دوره  9 , شماره  29 ; از صفحه 43 تا صفحه 62 .

بخشایش و پدیدارهای مشابه، تعریف بخشایش براساس وجه سلبی و ایجابی

 عنوان عربي: التسامح والمواقف المشابهة، تعريف التسامح علي أساس الوجه الايجابي و السلبي
عنوان نشریه: 
پژوهش نامه اخلاق :   پاییز 1394 , دوره  9 , شماره  29 ; از صفحه 21 تا صفحه 42.

بررسی تطبيقی اصل آزادی و اصل امر به معروف و نهی از منكر

سال هشتم، شماره دوم، پياپی 22، پاييز و زمستان 1396

علی احمدی امين / دانشجوی دكتری فلسفه اخلاق تطبيقی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره)         ali_20750@yahoo.com

 

چکيده

صفحه‌ها

اشتراک در فضائل و رذائل اخلاقی