گستره رذيله رفتاری تقلّب، و پيامدهای آن

 

سال هشتم، شماره دوم، پياپی 22، پاييز و زمستان 1396

محمد‌تقی سبحانی نيا / استاديار دانشگاه قرآن و حديث mt.sobhany@gmail.com

 

چکيده

«تقلّب» يکی از رذايل رفتاری است که رواج آن در يک محيط انسانی، اعم از محيط کار، تحصيل يا در سطح کلان جامعه، تبعات بسيار سنگين و جبران‌ناپذيری به دنبال دارد. آگاهی از پيامدهای اين رذيله رفتاری، يکی از راهکارهای منع رواج اين رذيله در جامعه به‌شمار میرود؛ رذيله‌ای رفتاری که ممکن است در صورت استمرار آن، به رذيله اخلاقی تبديل شود. مهم‌ترين انواع تقلّب در تحصيل، امور اقتصادی، مالی و تقلّب در امور حاکميتی و پست و مقام متجلّی میشود. پيامدهای ناگوار آن، در دو بخش فردی و اجتماعی آشکار میگردد، به گونه‌ای که فرد متقلّب بيش از هر کسی متحمّل آن خواهد شد. در اين مقاله، با روشی کتابخانه‌ای تلاش شد تا پيامدهای فردی و اجتماعی آن به تفکيک شناسايی و تبيين شود. در مسير دستيابی به اين مهم، از منابع قرآنی و روايی در حدّ امکان بهره‌گيری شده است.

برای دانلود فایل کامل این مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 http://marefateakhlagi.nashriyat.ir/node/226