مبدأ فضائل و رذائل از ديدگاه علامه طباطبائی

سال هشتم، شماره دوم، پياپی 22، پاييز و زمستان 1396

تقی محدر / دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره)  tmohader@gmail.com

 

چکيده

اهميّت اخلاق و تهذيب نفوس انسانی، همواره يکی از دل‌مشغولیهای انسان بوده است. بدون وجود فضائل اخلاقی، زندگی بیمعناست. در حقيقت فضائل اخلاقی کمالات انسانی را تعيين میکنند و به زندگی انسان معنا میبخشند، امّا تحقّق اين هدف والا، بدون پيدا کردن مبدأ واقعی برای فضائل امکان‌پذير نخواهد بود؛ زيرا تنها با وجود مبدأ واقعی برای فضائل، امکان گفت‌وگو از فضائل مطلق و تأثيرگذار در سعادت انسان وجود دارد. از‌اين‌رو، بسياری از مکاتب اخلاقی برای تحقق اين هدف و رسيدن انسان به سعادت، همواره در تکاپو بوده و سعی در ارائه مبدأ واقعی برای فضائل داشته‌اند. برای پيدا کردن مبدأيی واقعی برای فضائل اخلاقی، بايد کمال حقيقی انسان را به دقت تعيين نمود. بر اساس ديدگاه مرحوم علامه طباطبائی، وصول به توحيد در مراتب مختلف آن، کمال حقيقی انسان به‌شمار میآيد. اين تحقيق بر آن است تا با روش توصيفی اثبات کند که از ديدگاه علامه طباطبائی، توحيد ام‌الفضائل و مبدأ همه فضائل اخلاقی میباشد.

برای دانلود فایل کامل این مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://marefateakhlagi.nashriyat.ir/node/222