راهبرد تربیت اخلاقی (استراتژی تحول اخلاقی و معنوی)

، سال دوم، شماره اول، زمستان 1389، صفحه 65 ـ 94
Ma'rifat-i Ākhlaqī, Vol.2. No.1, Winter 2011

محمدعالم‌زاده نوری*

چكیده

از آنجایی که تربیت انسان و ایجاد هر گونه تحول در جان او، نیازمند تمرکز ذهنی و روانی است، شایسته است این تمرکز ذهنی و روانی صرف موضوعی شود که تأثیر بیشتری در شخصیت انسان دارد تا بدین ترتیب، فعالیت‌های تربیتی،بهینه و بهره‌ورانه گردد.
در پاسخ به این سؤال که «موضوع این تمرکز چه چیزی باید باشد؟» رویکردهای تربیتی فراوانی پدید آمده است:
برخی از این رویکردها عبارتند از: اخلاق فتوت و آیین جوانمردی، مهرورزی و محبت، اخلاق دعایی مناجاتی،‌ معرفت‌الله، کرامت نفس، خودشناسی، اعتدال نفس،‌اراده، عمل، ولایت و محبت اهل‌بیت و توسل و... در منابع دینی، مستندات فراوانی برای این موضوعات می‌توان یافت که در نگاه اولی با هم قابل جمع نیستند. برای حل این موضوع دست کم پنج پیشنهاد می‌توان عرضه کرد: انکار اصل ضرورت تمرکز؛ تنوع راهبرد به تنوع روحیات متربی؛ تنوع راهبرد بر حسب اصناف شخصیتی؛ راهبرد منازلی مرحله به مرحله و راهبرد تکثرگرای پازلی.