دعا

10 . واسطه قرار گرفتن مقدس در حوایج

«ثقة الاسلام آقا سید علی همدانی نزیل نجف اشرف برای نگارنده چنین نقل نمود:

از برای اردبیلی کرامتی میان عربها معروف است: روزهای زیارتی، عده ای، از نجف اشرف به زیارت کربلا حرکت نمودیم . در خان نصف منزل کردیم . ولی از ازدحام زوار برای ما جایی پیدا نشد . بالاخره بعد از یاس کامل، عربی جلو آمد و گفت: من برای شما  منزل تهیه می کنم، رفقا جملة به منزل او رفتیم . بسیار جای خوب و مناسب فراخور حال بود . صاحب منزل پذیرایی گرمی از ما نمود وقت حرکت خواستیم به حساب کرایه منزل و طعام رسیدگی کنیم . میزبان قبول نکرد و گفت: من قربة الی الله شما را میهمان نموده ام و منزل من مسافرخانه نبود، ولی خواهشی که دارم این است: در حرم حضرت حسین علیه السلام در بالا سر حضرت، حمد و سوره به روح ملا احمد اردبیلی نیابتا قرائت کنید . با کمال تعجب گفتیم: قرائت حمد و سوره چه اختصاص به اردبیلی دارد؟ گفت: در میان ما عربها مجرب است هر که در بالا سر حضرت حسین علیه السلام یک حمد و سوره به روح مقدس اردبیلی بخواند و نثار روح مقدس اردبیلی کند، حاجتش برآورده می شود» . (1)

مقدس اردبیلی و شیر مادر

«از مادر مقدس اردبیلی سؤال کردند، سبب مقام ارجمند فرزندش را . فرمود: من هرگز لقمه شبهه ناک نخوردم و قبل از شیر دادن به او، وضو می گرفتم و ابدا چشم به نامحرم نینداختم و در تربیت کودک بعد از شیر باز گرفتن، کوشیدم و نظافت و طهارت او را مراعات داشتم و با بچه های خوب، او را می نشاندم » . (2)

منبع: 

1) تاریخ اردبیل و دانشمندان، ج 1 ، ص 61 .

2) وفیات العلماء، ص 71 .